Cele jakości

Nasze cele jakości w prowadzonym projekcie, to:

  • Ocena wypracowanych treści programowych poprzez próbne szkolenia inspektorów-trenerów, prowadzone przez partnerów projektu.
  • Wypracowanie optymalnej koncepcji programu szkolenia inspektorów-trenerów, przy zachowaniu ustalonych ram budżetowych projektu.
  • Przestrzeganie ram czasowych i zobowiązań terminowych określonych w planie projektu.
  • Utrzymywanie przez partnerów projektu ścisłych kontaktów, poprzez wymianę informacji w ramach planowych spotkań na skype, jak również doraźnych kontaktów telefonicznych oraz e-mailowych.

Contact:
Urszula Soltysiak, zarządzanie jakością w projekcie