Kontekst

Celem kontroli, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jest umacnianie zaufania konsumentów do produktów rolnictwa ekologicznego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W większości państw członkowskich, kontrole są prowadzone przez prywatne jednostki certyfikujące, akredytowane wg normy europejskiej EN 45011, zatwierdzone i nadzorowane przez właściwe organy. Wszystkie jednostki certyfikujące są zobowiązane, normą EN 45011, do prowadzenia regularnych szkoleń swych inspektorów, stosownie do potrzeb określonych przez regularne sprawdziany wiedzy i umiejętności, w powiązaniu ze stwierdzanymi uchybieniami.

W ostatnich latach, w większości państw członkowskich UE rynek produktów ekologicznych znacznie się rozrósł, a jego struktura stała się dużo bardziej złożona. Wiele dużych i wyspecjalizowanych gospodarstw podjęło produkcję metodami ekologicznymi i coraz więcej przetworzonych produktów ekologicznych trafia na rynek. Handel produktami ekologicznymi staje się powszechny pomiędzy państwami członkowskimi UE. Od inspektorów wymaga się dziś szczegółowej i wyrafinowanej wiedzy dotyczącej punktów krytycznych w łańcuchu produkcji ekologicznej, z uwzględnieniem międzynarodowej wymiany handlowej. Inspektorzy muszą znać metodologię doskonalenia kontroli opartych na ocenie ryzyka, w odniesieniu do rolników, przetwórni, importerów, mieszalni pasz i handlu produktami ekologicznymi.

W ostatnich latach, w UE miała miejsce znaczna ilość fałszerstw dotyczących produktów ekologicznych. Nierzadko przypadki nadużyć dotyczą kilku państw członkowskich oraz transakcji ponad granicami, wykorzystujących odmienne podejścia państw członkowskich do tematu kontroli.

Kilka państw członkowskich wdrożyło już projekty służące poprawie efektywności i wydajności systemu kontroli ekologicznej. Ich wyniki spotkały się z szerokim zainteresowaniem jednostek certyfikujących w niektórych państwach członkowskich, ze względu na liczbę pojawiających się poważnych wykroczeń przeciwko przepisom UE (jako „oznakowanie wprowadzające w błąd"), dotyczących sprzedaży transgranicznej między państwami członkowskimi UE.

Niestety, wyniki tych projektów nie są jeszcze dostępne w innych językach, nie został im nadany status priorytetu, nie są dostosowane do specyficznych realiów innych państw członkowskich i nie zostały przetworzone w koncepcję szkoleniową.

W tej sytuacji, projekt IRM-ORGANIC zachęca do wymiany doświadczeń w zakresie metod i technik kontroli w różnych krajach europejskich. W oparciu o te ustalenia, rozwijane będzie ulepszone podejście szkoleń dla inspektorów ekologicznych, oparte na koncepcji „szkolenia szkolących“.

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach internetowych:

The EU legal famework for organic production

Wytyczne Komisji UE odnośnie certyfikacji ekologicznej

The special report of the European Court of Auditors on the control system in organic production

Projekt badawczy UE na temat systemu certyfikacji ekologicznej

Przegląd przypadków fałszerstw