Pakiet zadaniowy nr 4

Opracowanie adaptowalnego programu szkolenia instruktorskiego dla inspektorów rolnictwa ekologicznego

Niniejszy program kursu instruktorskiego w zakresie prowadzenia kontroli ukierunkowanych na obszary ryzyka w rolnictwie ekologicznym, opracowany w ramach projektu IRM-ORGANIC, obejmuje treści nauczania, cele i proponowane metody.

Możesz poprosić o pełną pociągu-trener pliku pdf wysłanego przez program e-mail:

curiculum dostępny tutaj, w wersji pdf

Koncepcja szkoleniowa

Na podstawie wyników dwóch pakietów zadaniowych: (Pakiet 2 -Szczegółowa analiza treści nauczania i metodyki szkoleń inspektorów rolnictwa ekologicznego i Pakiet 3 -Opis i analiza koncepcji szkoleniowych realizowanych w prywatnych systemach certyfikacji oraz w urzędowych systemach kontroli w Austrii, Niemczech, Polsce i we Włoszech) opracowano koncepcję szkolenia instruktorskiego w zakresie prowadzenia kontroli ukierunkowanych na obszary ryzyka w rolnictwie ekologicznym.

Celem szkolenia instruktorskiego jest przekazanie uczestnikom zarówno wiedzy na temat wykrywania oszustw i zapobieganiu im, jak i narzędzi kontroli ukierunkowanych na obszary ryzyka. Program zajęć obejmuje ponadto zasady organizacji szkoleń oraz podstawy komunikacji, dydaktyki i metod szkoleniowych.

W każdym bloku szkoleniowym zwraca się uwagę na przekazywanie inspektorom rolnictwa ekologicznego wiedzy i najlepszych praktyk oraz na sposoby ich  motywowania do wykorzystywania wiedzy zdobytej na zajęciach - w codziennej pracy.

Uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się z różnymi metodami nauczania. Zachęca się ich, aby stosowali je na szkoleniach, które będą prowadzić w przyszłości.

Między blokami szkoleniowymi zaplanowano przerwy, które umożliwiają wymianę doświadczeń i poglądów między uczestnikami zajęć, a także stanowią okazję do nieformalnego uczenia się.

Koncepcja szkolenia obejmuje następujące tematy:

Przygotowanie inspekcji
Przygotowanie inspekcji musi obejmować wiele aspektów. Na podstawie opisu kontrolowanego podmiotu, uwzględniając niezgodności stwierdzone w trakcie poprzednich kontroli, inspektorzy muszą określić właściwy termin kontroli i jej punkty ciężkości.

Narzędzia kontroli na miejscu ukierunkowane na obszary ryzyka
Uczestnicy zajęć zapoznają się z narzędziami kontroli na miejscu i ich programowym stosowaniem.
Punkt ciężkości skierowany jest na następujące narzędzia: kontrola identyfikowalności, kontrola przepływu towarów i kontrola krzyżowa oraz identyfikacja punktów krytycznych w produkcji ekologicznej, a także pobieranie próbek i analizy.

Dokumentowanie wyników kontroli
Na zajęciach są przedstawiane i omawiane wymagania dotyczące dokumentowania wyników kontroli. Główny nacisk kładzie się na wiarygodność obiektywnych dowodów kontroli.

Komunikacja
Uczestnicy poznają podstawowe zasady komunikacji w trakcie kontroli, z naciskiem na komunikację w trudnych sytuacjach. Teorie i techniki komunikowania są omawiane i dyskutowane na przykładach z pracy inspektorów.

Koncepcja szkoleniowa składa się z dwóch części: e-learningu, przygotowującego do szkolenia bezpośredniego i szkolenia bezpośredniego.

E-Learning
Szkolenie online opracowano w celu przygotowania do szkolenia bezpośredniego. Jego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy uczestników, co pozwala poprawić efektywność i wydajność kursu instruktorskiego. E-learning, który może być realizowany w dowolnym miejscu i czasie, zapewniający możliwość oceny postępów nauczania i stałej samokontroli, jest ciekawą techniką zdobywania wiedzy. Treść szkolenia e-learningowego jest ukierunkowana na potrzeby szkolenia bezpośredniego. Platforma e-learningowa została przygotowana w języku angielskim, dlatego może być wykorzystywana w całej Europie przez wszystkie jednostki certyfikujące, organy kontroli i właściwe urzędy.

Struktura szkolenia e-learningowego
Uczestnicy muszą się zalogować na platformie www.irm-organic.eu. Materiał szkoleniowy jest podzielony na kilka bloków szkoleniowych, każdy z nich jest opatrzony grafiką w celu wizualizacji treści zajęć. Każdy blok zaczyna się od przedstawienia celu zajęć i podania czasu niezbędnego do opanowania materiału nauczania. Na zakończenie, w ramach samokontroli, uczestnicy odpowiadają na pytania. Odpowiedzi są umieszczone na następnej stronie. Szkolenie e-learningowe kończy się testem wielokrotnego wyboru w celu określenia stopnia przygotowania uczestników do szkolenia bezpośredniego. Analiza wyników testu wielokrotnego wyboru pozwala stwierdzić, które tematy zostały gorzej opanowane i powinny być przedmiotem szczególnej uwagi na szkoleniu bezpośrednim.

Szkolenie bezpośrednie
Szkolenie bezpośrednie trwa dwa dni. Prowadzi je co co najmniej dwóch trenerów, a maksymalna liczba uczestników nie powinna przekraczać 20 osób. Jego celem jest pogłębienie tematów poruszanych na szkoleniu e-learningowym. Każda sesja szkoleniowa obejmuje pracę grupową, służącą rozwiązywaniu problemów na podstawie doświadczenia członków grupy. Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy wszystkim uczestnikom szkolenia, następnie są one zamieszczane na portalu e-learningowym.