Pakiet zadaniowy WP 3

Opis  i analiza koncepcji szkoleniowych realizowanych w prywatnych systemach certyfikacji oraz w urzędowych systemach kontroli w Austrii, Niemczech, Polsce i we Włoszech. 

Pełny raport dostępny tutaj, w wersji pdf.

Streszczenie pakietu zadaniowego WP3

Rozwój rynku żywności ekologicznej i jego coraz bardziej złożona struktura sprawiają, że od inspektorów rolnictwa ekologicznego wymaga się doskonałej znajomości punktów krytycznych, w całym łańcuchu dostaw produktów ekologicznych.

W ramach pakietu zadaniowego nr 3 dokonano analizy porównawczej koncepcji szkoleniowych (kwalifikacja wstępna, szkolenie wstępne, dokształcanie) realizowanych w ramach nadzoru państwowego nad żywnością i paszami w Niemczech, Austrii i we Włoszech, jak również stosowanych w prywatnych systemach certyfikacji: British Retail Consortium (BRC), Forest Stewardship Council (FSC), GLOBALG.A.P., GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA), International Featured Standard (IFS), Marine Stewardship Council (MSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), Renewable Energy Directive certification (REDcert), Qualität und Sicherheit (QS) i UTZ certified.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ani państwowe systemy kontroli, ani prywatne programy certyfikacyjne nie obejmują szkoleń specjalistycznych, ukierunkowanych na ujawnione wcześniej przypadki oszustw, których analiza byłaby bardzo przydatna w pracy inspektora rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie wstępne nowych inspektorów należy odróżnić od szkolenia inspektorów doświadczonych, gdyż obie grupy różnią się kompetencjami.

Nowi inspektorzy

Nowi inspektorzy muszą wykazać się posiadaniem kwalifikacji zawodowych i technicznych umożliwiających im wykonywanie pracy, o którą się ubiegają. Kryterium spełnienia tego warunku może być udokumentowanie wykształcenia (studia, wykształcenie zawodowe), doświadczenia zawodowego i/lub doświadczenia w zakresie audytu w innych systemach certyfikacji, mających zastosowanie w danej branży.

Nowi inspektorzy powinni posiadać kompetencje zawodowe w następujących obszarach:

  1. przepisy prawne UE w zakresie rolnictwa ekologicznego, a także (o ile dotyczy), znajomość standardów prywatnych oraz procedur w zakresie inspekcji i certyfikacji, obowiązujących w jednostce certyfikującej.
  2. umiejętności niezbędne do prowadzenia kontroli i praktycznego stosowania narzędzi pracy (wizyta w jednostce produkcyjnej, kontrola dokumentacji, pobieranie próbek i analiza wyników);
  3. umiejętność rozpoznawania nieprawidłowości i naruszeń oraz przypadków oszustw;
  4. umiejętność prowadzenia audytu (techniki komunikacyjne, ocena, dokumentowanie zdarzeń i niezgodności).

Nowi inspektorzy powinni zdobyć podstawową wiedzę o systemach certyfikacji, z którymi będą mieli do czynienia w pracy. W wielu prywatnych systemach oraz w niektórych instytucjach państwowych najpierw prowadzi się szkolenia online, umożliwiające przekazanie podstawowych informacji o certyfikacji. Następnie w jednostce certyfikującej inspektorzy nabywają wiedzę o istotnych nieprawidłowościach i naruszeniach oraz o praktycznym wykorzystaniu narzędzi pracy. Mogą one mieć charakter pracy w grupach, wykorzystuje się również inne aktywne metody nauczania.

Ponadto nowi inspektorzy muszą dobrze rozumieć swoją rolę i zadania. W tym celu, na szkoleniach prowadzonych w jednostce certyfikującej, można omawiać wybrane partie normy DIN EN ISO 19011. W celu gromadzenia doświadczeń w zakresie inspekcji, nowi inspektorzy powinni najpierw przeprowadzić określoną liczbę wizyt kontrolnych pod nadzorem doświadczonego inspektora. Dopiero gdy ocena ich pracy wypadnie pozytywnie, mogą samodzielnie prowadzić inspekcje.

Doświadczeni inspektorzy

Doświadczeni inspektorzy powinni w sposób ciągły rozwijać kompetencje w następujących obszarach:

  1. nowelizacja przepisów prawnych UE w zakresie rolnictwa ekologicznego, a także (o ile dotyczy) prywatnych programów certyfikacji oraz procedur inspekcji i certyfikacji obowiązujących w jednostce certyfikującej;
  2. poszerzanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia kontroli i praktycznego stosowania narzędzi pracy (wizyta w jednostce produkcyjnej, kontrola dokumentacji, pobieranie próbek i analiza wyników);
  3. poszerzanie umiejętności rozpoznawania nieprawidłowości i naruszeń oraz przypadków oszustw;
  4. pogłębianie umiejętności w zakresie prowadzenia audytu (techniki komunikacyjne, ocena, dokumentowanie zdarzeń i niezgodności).

Doświadczeni inspektorzy muszą utrzymywać swoje kompetencje poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez jednostkę certyfikującą lub przez firmę szkoleniową (w przypadku dodatkowych szkoleń modułowych poświęconych zagadnieniom specjalistycznym). Szkolenia powinny uwzględniać wyniki oceny inspektorów prowadzonej zgodnie z wymogami ISO 17065. Metody szkoleniowe obejmują pracę w grupach, studia przypadków, wymianę doświadczeń, symulację audytu i egzamin końcowy.

Kolejnym działaniem zwiększającym kompetencje inspektorów jest regularne prowadzenie inspekcji, jak również wykonywanie minimalnej liczby kontroli w określonym przedziale czasowym.

Nadzór nad kompetencjami inspektorów ma charakter oceny ich pracy, dokonywanej w trakcie audytu towarzyszącego (przez doświadczonego inspektora jednostki certyfikującej lub przedstawiciela właściwej instytucji kontrolnej). Kolejnym elementem jest ocena protokołów z kontroli, które inspektor przekazuje do jednostki certyfikującej. Wyniki oceny służą do identyfikacji potrzeb szkoleniowych i określania treści nauczania w kolejnych szkoleniach.

Prostym i skutecznym środkiem przekazywania informacji o nowościach w dziedzinie certyfikacji są media elektroniczne (biuletyn elektroniczny, blogi, portale społecznościowe itp.). Dzięki temu inspektorzy i audytorzy dysponują bieżącą wiedzą o poszczególnych systemach certyfikacji.